مقالات

اصول الایزا

ELISA یک روش آزمایشگاهی بیوشیمیایی ساده با حساسیت بسیار بالا است که امکان آنالیز تعداد زیادی نمونه را به صورت همزمان فراهم میکند. این

مقالات

عوارض انتقال خون

انتقال خون می تواند یک راهکار درمانی نجات بخش باشد، ولی در عین حال مانند سایر درمان ها ممکن است منجر به عوارض زودرس